A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 
Verdeel en Heers
Taktiek waarbij je bij de tegenstander(s) verdeeldheid zaait door wisselende informatie te geven en onderling tegen elkaar uit te spelen.
voorbeeld: Je bedenkt eerst een ontwerpwedstrijd voor amateurs en dan geef je vier projektontwikkelaars opdracht om elk twee ontwerpen te maken en dan laat je een jury een winnaar aanwijzen en vervolges een aantal ambtenaren de plannen doorrekenen om te constateren dat de ING plannen die derde waren geworden alsnog tweede te laten worden en organiseert dan een meningspeiling over de nieuwe plannen waarin met een plaatje met bomen iedereen vooral niet verteld wordt dat er twee flats om het plein komen te staan van minsten 7 en 9 verdiepingen hoog... en laat dan iedereen roepen dat de parkeergarage te klein is en te weinig huizen om het plein komenen maakt de garage nog een verdieping lager en zet er twee torens bij vanminstens 10 verdiepingen....
Maar waar zijn nou die plannen gebleven die 7 miljoen te duur zouden zijn?

 
Verdeel en heers 2

Een methode om je tegenstanders uit te schakelen, is ze tegen elkaar uitspelen. Zaai verdeeldheid en ze zijn niet meer met jou bezig maar met elkaar.De ogenschijnlijkmeest gebruikte tacktiek in het gemeentelijke apparaat. Als je wilt dat iets niet doorgaat zorg dan dat er meer afdelingen mee te maken hebben en je kunt je verantwoordelijkheden afschuiven. Bijvoorbeeld de taakverdeling van de wethouders. Bekijk dan wie waar over gaat en vraag je af welke instanties het het moeilijkst hebben om iets voor elkaar te krijgen. Guusje ter Horst gaat over de veiligheid, Hans van Hoof over het zwerfvuil en het gras, Paul Depla over het bouwen en Peter Lucassen over het geld en het personeel, Geert van Rumund had het grote stedenbeleid (een maatschappelijk betrekken van de burger bij de stad) en Paul Depla doet de burgerparticipatie Han Bekkers doet dan weer de ambtelijke organisatie. Lenie Scholten gaat over economische zaken en Ton Hirdes had cultuur en verkeer in de portefeulle.

 
Vergadersamenstelling

Betreft het aantal aanwezigen tijdens een vergadering of overleg.
Het mag een keer hardop gezegd worden: als het om vergaderingen van meer dan twee mensen ging: Van 2003 tot en met heden was er geen enkele keer dat er met dezelfde groep mensen vergaderd is over Park'44. Ja u leest het goed, zelfs met drie mensen blijft de uitspraak waar...

 
Vergunning

Schriftelijke toestemmnig om een activiteit te mogen ondernemen
voorbeeld. Je wilt een bloembak buiten zetten omdat dat een lelijke electrakast tijdelijk uit het zicht laat verdwijnen. Mag niet! Behalve als je eenvergunning hebt.
Voorbeeld 2 je wilt een vlag ophangen omdat je een feestje hebt. Mag niet ...behalve...inderdaad.
Je wilt een reclamebord op een plek zetten waar twintig fietsen gestald kunnen worden. Geen probleem als je ING heet en Paul Depla gezegd heeft dat het mag.
De wethouder heeft toestemming gegevenaldus Nicole Peeters van de ING Real Estate op 13 mei op de vraag wie er een vergunning had gegeven voor het bord op plein 44. Jac.Splinter vroeg haar vervolgens welke wethouder dat was en verbaasde zich over het feit dat de naam Paul Depla toen genoemd werd. FOTO>>en zie intimidatie

Zie ook: Verdeel en HeersBeetje liegen

 
Verkeerd geadresseerd

voorzien van een foutief adres
Voorbeeld: De brief die Martin Friesen verstuurd had was bezorgd op Nieuwe Dukenburgseweg 2. Daar zit hij zelf... En als hij goed naar de brief gekeken had had hij dat zelf ook kunnen ontdekken. Twee weken later kreeg ik een mailtje waarin hij liet weten dat hij een andere functie had gekregen... zie overplaatsen en struisvogelpolitiek

 
Verkeerd getraceerd

niet geheel de werkelijke situatie aangelegd
Voorbeeld: De stratenverdeling op Park'44 is gestileerd. Tijdens het proefprojekt in juni 2003 is er met name door de mensen die De stad van voor het bombardement kenden, op gewezen dat het niet klotpte. Bewoners van Doddendaal kwamen vertellen wat er overal aan winkeltjes en huizen had gestaan. Sommige mensen wisten de namen van de winkels op te noemen die er naast elkaar gestaan hadden. Vervolgens kwamen anderen erbij staan die daar aanvullingen op maakten. Er ontstonden levendige gesprekken en de oude stad kwam weer heel even tot leven. Pijnlijke herinnering aan het bombardement ook. Het waren heel bijzondere momenten. Het met rode lijnen aangeven oude stratenpatroon maakte leverde niet alleen een grafisch fraai beeld op. De 'Verkeerd getraceerde verlengde oude houtstraat' een vondst van Wouter van Eck, liep vroeger van af de huidige schoenenwinkel naar van de Werff, Op de lijn John Berinte Ghianni's Ijssalon liep de voormalige zeigelbaan.

Zie ook: StratenpatroonZo kan het ook!

 
Vernieuwen


 
Verschil


Voorbeeld 1: Bekijk alle posten onvoorzien en bedenk dan waarom er de ene keer 6 % de andere keer 10 % en ook wel eens een ander getal staat
Voorbeeld2 Zelfs op 15 maart toen we aan Paul Depla en Han Bekkers vroegen waarom er bij hun 35.000 euro minder op de begroting stond, en de bijdrage van Paul Depla navenant lager was geworden deden ze alsof ze van niets wisten en beloofden ze het uit te laten zoeken. De stichting Park'44 wacht nog op de uitslag van het onderzoek.

 
Verstoppen

1: de vrije doorloop belemmeren, ook wel constiperen 2: wegstoppen, verbergen
Soms vraag je je wel eens af of het opzet is maar wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat er van alles geprobeerd is en wordt om de informatie over de activiteiten van het college vooral NIET toegankelijk te maken. Op de website zie je wel wanneer Guusje een scheetje laat, bij wijze van spreken dan, of abseilt van een steiger, maar niet wat er besproken wordt of besloten is. Daar moet je werkelijke idiote routes voor afleggen in digistad nijmegen.nl In 2006 is de hele website 'verherbouwd' en daarmee is nog meer informatie pas na heel lang zoeken te vinden.
Opdracht ga op zoek naar de commmisievergadering algemeen bestuur van 14 februari 2006. Je tijd gaat Nu in!
TIP. mail een van de beheerders en die helpen je graag aan het gewenste document.
Tip 2 stuur een briefje naar het college om een zoekmachine te installeren op de site die WEL op datum sorteert...Je krijgt binnen zes weken antwoord en anders maak je kans op een bloemenbon!

Zie ook: Gemeenteraad

 
Vertrouwelijk

www.vandale.nl

VanDale.nl geeft als tweede optie: wat niet algemeen bekend mag worden

Voorbeelden:
De overdrachtsrapportage van Henk Berends moest in oktober 2004 vertrouweljk behandeld worden.
De second opinion werd in 2004 onder embargo vrijgegeven
De begroting en het collegevoorstel moesten in februari 2005 vertrouwelijk behandeld worden.
Over de aanbestedingsleidraad mag je in april 2005 de aannemers informeren niet dat ze beperkt geinformeerd worden.

Zie ook: AanbestedingsleidraadSecond Opinion

 
Verwijderbare Paaltjes

eerst klappaaltjes dan kettingpaaltjes dan draaipaaltjes , misschien betonnen paaltjes, Bijkomende problemen: wie beheert de sleutel, en als ze kapot gaan wie betaalt dat dan en waarom controleert niemand dat? kapotte klappaaltjes en kapotte ketting

 
Vierdaagsefeesten

Nieuwe naam van de zomerfeesten die ieder jaar in de week van de Vierdaagse in Nijmegen worden gehouden.
Heeft tegenwoordig ook de naam van de hoofdsponsor erbij. zie Bankjes verwijderen, tijdelijk, plattegrond

 
Vincent Willems

Hovenier die anderhalf jaar lang aan het lijntje gehouden is door de gemeente nijmegen. Hij was wel goed om offertes en adviezen te geven maar door het verantwoordelijkheidsgevoel * van de gemeente nijmegen kreeg hij niet eens meer te horen dat hij niet meer nodig was. Was terecht pissig toen hij gepasseerd werd voor de aanleg

 
Vlaggenmasten

Op het plein waren drie gaten voor vlaggemasten midden aan de korte kant bij de kiosken. Op elke hoek van de ‘steegjes’ waren totaal zes nieuwe bedacht. Wat een consternatie op de afdeling dat er drie masten bij moetsen....Van Boekel had tgv de opening een vlag aan een van de masten gehangen. Daar werd Jac.Splinter op gewezen dat daar geen vergunning voor afgegeven was. Wie weet waar de vergunning is voor de ING borden die maandenlang de fietsenrekken blokkeerden en wie heeft er een vergunning gezien voor de verkiezingsuitslag aan de gevel van het voormalige Dekker van de Vegt-pand?

 
Voldongen feit

De situatie bepaalt de keuze, niet van tevoren nadenken en beslissen. Nee dat is te veel verantwoordelijkheid. Je zorgt er voor dat er geen kraampjes kunnen staan en gaat dan praten over de nieuwe plek van de markt. Je zorgt dat de spullen te laat klaar zijn en zegt dan dat je graag wilt meewerken aan om zo snel mogelijk een nieuwe datum -als je van vakantie terug bent- te prikken. Je kapt een boom en stelt voor om te overleggen op welke termijn er eventueel, los van gewijzigde omstandigheden en voortschrijdend inzicht, een nieuwe geplaatst zou kunnen gaan worden.

Zie ook: Verdeel en Heers

 
Volledigheid

Misschien mist u iets in het woordenboek/ Zijn wij iets vergeten of zijn we onduidelijk? Geef ons een seintje, bel of mail ons gerust, we zullen er zorg voor dragen dat we de ontbrekende informatie zullen aanvullen.
Jac Splinter is te bereiken via: 024 32 31 581 of 06 17 49 28 24

www.jacsplinter.nl

Zie ook: Alle namen?KlachtenprocedureNamen noemenEssers, Rob

 
Voorjaarskermis

Kermis die in het voorjaar wordt gehouden.
Op plein 44 is nooit voorjaarskermis. Jac.Splinter kreeg in de begroting te lezen dat hij bijna 35.000 euro mee moest betalen aan de bescherming van het gras vanwege de voorjaarskermis. Toen hij daar achter kwam en bezwaar maakte bleek de bijdrage van Paul Depla ineens 35.000 euro lager en bleef het zogenaamde 'tekort' op 88.000 euro staan.

Zie ook: AfspraakBegrotingDrogreden

 
Voorlopige versie

Eerste, vaak nog onuitgewerkte versie
Aan een onafhankelijk adviesbureau wordt een second opinion gevraagd. Dat bureau stuurt dan een voorlopige versie naar de opdrachtgever terug, die verbetert de voorlopige versie en de definitieve versie wordt dan in twintigvoud agfgeleverd en dat blijft vervolgens onderin een la liggen.
Het onafhankelijk adviesbureau is Royal Haskoning de ambtenaar die de second opinion aan heeft gevraagd en heeft gecorrigeerd is Henk Berends. Jac.Splinter heeft zowel de voorlopige als de definitieve versie in zijn archief. zie Werkelijke kosten,

Zie ook: EmbargoNamen noemenSecond Opinion

 
Voorwoord

Korte tekst aan het begin van een boek bv waarin uitgelegd wordt waarom deze uitgave gemaakt moest worden. Een voorwoord wordt ook gebruikt om mensen te bedanken voor hun bijdrage.

Top