A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 
Cijfers
getallen, nummers, ook wel bedragen
Gedurende twee jaar zijn er voortdurend begrotingen gemaakt en werden de kosten her- en herberekend. De voortdurende wisselingen in de projektleiding zorgden er ook voor dat het niet mogelijk was om mensen aan afspraken te herinneren en telkens weer moest besproken worden wat er gedaan moest worden en wat het zou moeten kosten. In dit woordenboek staan verschillende berekeningen. De rekensom die in het collegeantwoord op het rekenkamer onderzoek staat is een kompleet nieuwe. Daarnaast is de verklaring gebaseerd op een nietverstuurde brief en een niet openbaar collegebesluit.

Zie ook: BegrotingDekking

 
College van B&W

Het College van burgemeester en wethouders (B&W) vormt het dagelijks bestuur van een gemeente.
Het college kan worden vergeleken met een gemeentelijke regering, met dit verschil dat de wethouders niet worden benoemd maar door de leden van de gemeenteraad worden gekozen. Nijmegen kent sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 een 'links' college van GroenLinks, PvdA en SP.

Zie ook: Gemeente GemeenteraadHorst, Guusje terDepla (Paul)Hooft sr., Hans van

 
Colofon

Het Park 44 woordenboek is in december 2006 en januari 2007 samengesteld en geschreven door Jac.Splinter en Patrick Arink, met bijdragen van Rob Essers, Arge Nieuwenhuijzen en Clem Bongers.
Informatie overnemen mag als de bron erbij vermeld wordt.
aanvullingen en correcties zijn welkom op park44@jacsplinter.nl

Zie ook: Arink, PatrickEssers, RobJac Splinter

 
Conclusie

Slotbeshouwing na het voorgaande overzien te hebben
De rekenkamer heeft de gang van zaken rondom Park'44 onderzocht. De conclusie die de rekenkamer trekt laat geen spaan heel van de werkwijze van het ambtelijk apparaat en het college van B&W, die zij onzorgvuldig, onduidelijk, oncontroleerbaar, te duur en te bureaucratisch noemt. Hieronder de conclusie uit dat rapport:

"Het geheel overziend concluderen wij dat het project Park’44 ernstige tekortkomingen laat zien als het gaat om zorgvuldigheid en controleerbaarheid. Afspraken zijn niet duidelijk en in de uitvoering bestaat verwarring en onenigheid over de naleving ervan. In onze ogen heeft dit bij de extern betrokkenen geleid tot frustratie. Binnen de gemeente heeft dit geleid tot onnodige bureaucratie én tot onevenredig hoge uitvoeringskosten."

Zie ook: RekenkamerGemeenteraadBureaucratieBezuinigingenAmbtenaar

 
Controle

Elke aandeelhouder is verplicht om park'44 schoon te houden. Park'44 heeft ruim 400 controleurs. Sommige aandeelhouders lopen speicaal om om het park dagelijks te bekijken. De gemeente Nijmegen begrootte een toezichthouder voor anderhalf uur per dag enkel en alleen voor het gras van Park'44. De bezwaren van Jac.Splinter dat dat toch een beetje verdreven was (omdat er standaard al zoveel gecontroleerd werd door de politie vanwege de druggebruikers op de trappen) werden stelselmatig van de hand gewezen. In de second opinion van Royal Haskoning staat ook dat het een "schatting aan de hoge kant" is. De speciale toezichthouder bleef in de begrotingen staan.

Zie ook: ToezichthouderGrasmaaienAandeelhoudersvergaderingBezuinigingen

Top